kamera bilgilendirme-ilgili kişi

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA GÖRE İLGİLİ KİŞİ KAMERA İZLEME BİLGİLENDİRME METNİ

 

 

1- Video Kamera ile İzleme Yapılmasının Amacı ve Kapsamı Nedir?

 

Medikalp (Aydağ Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbı ve Medikal Malzeme İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi) güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Medikalp’in ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini koruma amacıyla hareket etmektedir. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12/03/2020 tarihli 2020/212 sayılı “Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” konu başlıklı kararına uygun olarak sürdürülmektedir.

Medikalp, 7 gün 24 saat boyunca fiziksel mekân güvenliğini sağlamak ve denetim amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Medikalp kamera kayıtlarının Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında gözetilmesi gereken ilkelere uygun olması adına kişilerin yalnızca görüntü kayıtlarını işlemektedir. Medikalp binasında yer alan güvenlik kameraları ile ses kaydı alınmamaktadır.

Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm ilgili kişilere duyurulmakta ve ilgili kişiler aydınlatılmaktadır. Kamera izleme faaliyeti gerçekleştirildiğine ilişkin bildirim yazılarını içeren ön aydınlatma metinleri izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Ek olarak Medikalp tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

2- Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Söz Konusudur?

Medikalp tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ile Medikalp binasında kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda Medikalp binasında fiziken bulunmanız halinde kişisel verileriniz elde edilmektedir. Medikalp bünyesinde asılan ya da diğer şekillerde ilgili kişilerin erişimine sunulan ön aydınlatma metinleri aracılığıyla söz konusu ilgili kişiler bilgilendirilmekte ve açıkça aydınlatılmaktadır.

3-Medikalp’in Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Çalışanların, ziyaretçilerin, vatandaşların ve diğer ilgili kişilerin fiziken Medikalp binasında bulunması durumunda işlenen görüntü kayıtları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına bağlı olarak işlenmektedir.

4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimler Erişebilmektedir ?

           

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır.

 

5-Kamera Görüntüleri Kimler İle Paylaşılmaktadır?

 

Medikalp bünyesinde kayıt altına alınan görüntülerin kurum dışına aktarılmaması ve üçüncü bir kişi/kurum ile paylaşılmaması esastır. Söz konusu veriler ancak ve ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak, hukuki yargılama süreçlerinde gerekli olması durumunda sadece yetkili kurumlar ve kolluk ile paylaşılmaktadır. Nitekim bu paylaşım Medikalp Veri Paylaşım Politikasına uygun olarak sınırlı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Medikalp personelleri, Medikalp’in periyodik olarak düzenlemiş olduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu farkındalık eğitimleri ile bu kişisel verilerin sadece amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması gerektiğine ilişkin olarak bilgilendirilmiş, verilerin izinsiz olarak paylaşılmasının mümkün olmadığı konusunda gerekli eğitimleri almıştır.

 

6-Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Görüntüler Ne Kadar Süre İle Saklanmaktadır?

 

 Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Medikalp tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 30 gün süreyle saklanmaktadır. 30 günün geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

 

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “İnönü Caddesi No:388/B Hatay Konak/İzmir adresine yazılı olarak veya “medikalp@gmail.com” adresine  e-postanızın şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya şirketimizin “aydagozelsaglik@hs01.kep.tr” kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Medikalp Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Medikalp Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.